IDLFLAG Wyliczenie

Definicja

Przestroga

Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.IDLFLAG instead. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202

Przestroga

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Zamiast tego użyj polecenia cmdlet IDLFLAG.Use IDLFLAG instead.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class IDLFLAG
[System.Flags]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Serializable]
public enum IDLFLAG
[System.Flags]
[System.Serializable]
[System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.IDLFLAG instead. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
public enum IDLFLAG
[System.Flags]
[System.Serializable]
[System.Obsolete]
public enum IDLFLAG
[<System.Flags>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
[<System.Serializable>]
type IDLFLAG = 
[<System.Flags>]
[<System.Serializable>]
[<System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.IDLFLAG instead. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)>]
type IDLFLAG = 
[<System.Flags>]
[<System.Serializable>]
[<System.Obsolete>]
type IDLFLAG = 
Public Enum IDLFLAG
Dziedziczenie
Atrybuty

Pola

IDLFLAG_FIN 1

Parametr przekazuje informacje z obiektu wywołującego do elementu wywoływanego.The parameter passes information from the caller to the callee.

IDLFLAG_FLCID 4

Parametr jest lokalnym identyfikatorem aplikacji klienckiej.The parameter is the local identifier of a client application.

IDLFLAG_FOUT 2

Parametr zwraca informacje z elementu wywoływanego do obiektu wywołującego.The parameter returns information from the callee to the caller.

IDLFLAG_FRETVAL 8

Parametr jest wartością zwracaną elementu członkowskiego.The parameter is the return value of the member.

IDLFLAG_NONE 0

Określa, czy informacje o parametrach są przekazywane lub odbierane.Whether the parameter passes or receives information is unspecified.

Dotyczy