InvalidComObjectException Klasa

Definicja

Wyjątek zgłoszony, gdy jest używany nieprawidłowy obiekt COM.The exception thrown when an invalid COM object is used.

public ref class InvalidComObjectException : SystemException
public class InvalidComObjectException : SystemException
[System.Serializable]
public class InvalidComObjectException : SystemException
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public class InvalidComObjectException : SystemException
type InvalidComObjectException = class
    inherit SystemException
Public Class InvalidComObjectException
Inherits SystemException
Dziedziczenie
InvalidComObjectException
Dziedziczenie
InvalidComObjectException
Atrybuty

Uwagi

InvalidComObjectException jest generowany w przypadku użycia nieprawidłowego obiektu COM.An InvalidComObjectException is thrown when an invalid COM object is used. Dzieje się tak, gdy typ __ComObject jest używany bezpośrednio, bez potrzeby fabryki klasy zapasowej.This happens when the __ComObject type is used directly, without having a backing class factory. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat IsCOMObject.For more information, see IsCOMObject.

InvalidComObjectException używa COR_E_INVALIDCOMOBJECT HRESULT o wartości 0x80131527.InvalidComObjectException uses the HRESULT COR_E_INVALIDCOMOBJECT which has the value 0x80131527.

Konstruktory

InvalidComObjectException()

Inicjuje wystąpienie InvalidComObjectException z właściwościami domyślnymi.Initializes an instance of the InvalidComObjectException with default properties.

InvalidComObjectException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy COMException z danych serializacji.Initializes a new instance of the COMException class from serialization data.

InvalidComObjectException(String)

Inicjuje wystąpienie InvalidComObjectException z komunikatem.Initializes an instance of the InvalidComObjectException with a message.

InvalidComObjectException(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy InvalidComObjectException klasy przy użyciu określonego komunikatu o błędzie i odwołania do wewnętrznego wyjątku, który jest przyczyną tego wyjątku.Initializes a new instance of the InvalidComObjectException class with a specified error message and a reference to the inner exception that is the cause of this exception.

Właściwości

Data

Pobiera kolekcję par klucz/wartość, które zawierają dodatkowe informacje zdefiniowane przez użytkownika dotyczące wyjątku.Gets a collection of key/value pairs that provide additional user-defined information about the exception.

(Odziedziczone po Exception)
HelpLink

Pobiera lub ustawia link do pliku pomocy skojarzonego z tym wyjątkiem.Gets or sets a link to the help file associated with this exception.

(Odziedziczone po Exception)
HResult

Pobiera lub ustawia wartość HRESULT, kodowane wartości liczbowe przypisane do określonego wyjątku.Gets or sets HRESULT, a coded numerical value that is assigned to a specific exception.

(Odziedziczone po Exception)
InnerException

Pobiera wystąpienie Exception, które spowodowało wyjątek bieżący.Gets the Exception instance that caused the current exception.

(Odziedziczone po Exception)
Message

Pobiera komunikat, który opisuje bieżący wyjątek.Gets a message that describes the current exception.

(Odziedziczone po Exception)
Source

Pobiera lub ustawia nazwę aplikacji lub obiekt, który powoduje błąd.Gets or sets the name of the application or the object that causes the error.

(Odziedziczone po Exception)
StackTrace

Pobiera ciąg reprezentujący bezpośrednie ramki w stosie wywołań.Gets a string representation of the immediate frames on the call stack.

(Odziedziczone po Exception)
TargetSite

Pobiera metodę, która zgłasza bieżący wyjątek.Gets the method that throws the current exception.

(Odziedziczone po Exception)

Metody

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetBaseException()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, zwraca Exception, który jest główną przyczyną jednego lub kilku kolejnych wyjątków.When overridden in a derived class, returns the Exception that is the root cause of one or more subsequent exceptions.

(Odziedziczone po Exception)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, ustawia SerializationInfo z informacjami o wyjątku.When overridden in a derived class, sets the SerializationInfo with information about the exception.

(Odziedziczone po Exception)
GetType()

Pobiera typ środowiska uruchomieniowego bieżącego wystąpienia.Gets the runtime type of the current instance.

(Odziedziczone po Exception)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Tworzy i zwraca reprezentację ciągu bieżącego wyjątku.Creates and returns a string representation of the current exception.

(Odziedziczone po Exception)

Zdarzenia

SerializeObjectState

Występuje, gdy wyjątek jest serializowany w celu utworzenia obiektu stanu wyjątku, który zawiera serializowane dane dotyczące wyjątku.Occurs when an exception is serialized to create an exception state object that contains serialized data about the exception.

(Odziedziczone po Exception)

Dotyczy

Zobacz też