SafeArrayTypeMismatchException Klasa

Definicja

Wyjątek zgłoszony, gdy typ elementu przychodzącego nie jest SAFEARRAY zgodny z typem określonym w podpisie zarządzanym.The exception thrown when the type of the incoming SAFEARRAY does not match the type specified in the managed signature.

public ref class SafeArrayTypeMismatchException : Exception
public ref class SafeArrayTypeMismatchException : SystemException
public class SafeArrayTypeMismatchException : Exception
public class SafeArrayTypeMismatchException : SystemException
[System.Serializable]
public class SafeArrayTypeMismatchException : SystemException
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class SafeArrayTypeMismatchException : SystemException
type SafeArrayTypeMismatchException = class
    inherit Exception
type SafeArrayTypeMismatchException = class
    inherit SystemException
[<System.Serializable>]
type SafeArrayTypeMismatchException = class
    inherit SystemException
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type SafeArrayTypeMismatchException = class
    inherit SystemException
Public Class SafeArrayTypeMismatchException
Inherits Exception
Public Class SafeArrayTypeMismatchException
Inherits SystemException
Dziedziczenie
SafeArrayTypeMismatchException
Dziedziczenie
SafeArrayTypeMismatchException
Atrybuty

Uwagi

SafeArrayTypeMismatchException używa COR_E_SAFEARRAYTYPEMISMATCH HRESULT, który ma wartość 0x80131533.SafeArrayTypeMismatchException uses the HRESULT COR_E_SAFEARRAYTYPEMISMATCH which has the value 0x80131533.

Konstruktory

SafeArrayTypeMismatchException()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SafeArrayTypeMismatchException z domyślnymi wartościami.Initializes a new instance of the SafeArrayTypeMismatchException class with default values.

SafeArrayTypeMismatchException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie SafeArrayTypeMismatchException klasy z danych serializacji.Initializes a new instance of the SafeArrayTypeMismatchException class from serialization data.

SafeArrayTypeMismatchException(String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SafeArrayTypeMismatchException z określonym komunikatem.Initializes a new instance of the SafeArrayTypeMismatchException class with the specified message.

SafeArrayTypeMismatchException(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie SafeArrayTypeMismatchException klasy z określonym komunikatem o błędzie i odwołaniem do wyjątku wewnętrznego, który jest przyczyną tego wyjątku.Initializes a new instance of the SafeArrayTypeMismatchException class with a specified error message and a reference to the inner exception that is the cause of this exception.

Właściwości

Data

Pobiera kolekcję par klucz/wartość, które zawierają dodatkowe informacje zdefiniowane przez użytkownika dotyczące wyjątku.Gets a collection of key/value pairs that provide additional user-defined information about the exception.

(Odziedziczone po Exception)
HelpLink

Pobiera lub ustawia link do pliku pomocy skojarzonego z tym wyjątkiem.Gets or sets a link to the help file associated with this exception.

(Odziedziczone po Exception)
HResult

Pobiera lub ustawia wartość HRESULT, kodowane wartości liczbowe przypisane do określonego wyjątku.Gets or sets HRESULT, a coded numerical value that is assigned to a specific exception.

(Odziedziczone po Exception)
InnerException

Pobiera Exception wystąpienie, które spowodowało bieżący wyjątek.Gets the Exception instance that caused the current exception.

(Odziedziczone po Exception)
Message

Pobiera komunikat, który opisuje bieżący wyjątek.Gets a message that describes the current exception.

(Odziedziczone po Exception)
Source

Pobiera lub ustawia nazwę aplikacji lub obiekt, który powoduje błąd.Gets or sets the name of the application or the object that causes the error.

(Odziedziczone po Exception)
StackTrace

Pobiera ciąg reprezentujący bezpośrednie ramki w stosie wywołań.Gets a string representation of the immediate frames on the call stack.

(Odziedziczone po Exception)
TargetSite

Pobiera metodę, która zgłasza bieżący wyjątek.Gets the method that throws the current exception.

(Odziedziczone po Exception)

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetBaseException()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, zwraca wartość Exception będącą główną przyczyną jednego lub kilku kolejnych wyjątków.When overridden in a derived class, returns the Exception that is the root cause of one or more subsequent exceptions.

(Odziedziczone po Exception)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, ustawia SerializationInfo Informacje o wyjątku.When overridden in a derived class, sets the SerializationInfo with information about the exception.

(Odziedziczone po Exception)
GetType()

Pobiera typ środowiska uruchomieniowego bieżącego wystąpienia.Gets the runtime type of the current instance.

(Odziedziczone po Exception)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Tworzy i zwraca reprezentację ciągu bieżącego wyjątku.Creates and returns a string representation of the current exception.

(Odziedziczone po Exception)

Zdarzenia

SerializeObjectState

Występuje, gdy wyjątek jest serializowany w celu utworzenia obiektu stanu wyjątku, który zawiera serializowane dane dotyczące wyjątku.Occurs when an exception is serialized to create an exception state object that contains serialized data about the exception.

(Odziedziczone po Exception)

Dotyczy

Zobacz też