TYPEATTR.cbSizeVft Pole

Definicja

Rozmiar tabeli metody wirtualnej tego typu (VTBL).The size of this type's virtual method table (VTBL).

public: short cbSizeVft;
public short cbSizeVft;
val mutable cbSizeVft : int16
Public cbSizeVft As Short 

Wartość pola

Uwagi

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat TYPEATTR, zobacz bibliotekę MSDN.For additional information about TYPEATTR, see the MSDN Library.

Dotyczy