TYPEATTR.cFuncs Pole

Definicja

Wskazuje liczbę funkcji w interfejsie opisywanych przez tę strukturę.Indicates the number of functions on the interface this structure describes.

public: short cFuncs;
public short cFuncs;
val mutable cFuncs : int16
Public cFuncs As Short 

Wartość pola

Uwagi

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat TYPEATTR, zobacz bibliotekę MSDN.For additional information about TYPEATTR, see the MSDN Library.

Dotyczy