TYPEATTR.lcid Pole

Definicja

Ustawienia regionalne nazw członków i ciągów dokumentacji.Locale of member names and documentation strings.

public: int lcid;
public int lcid;
val mutable lcid : int
Public lcid As Integer 

Wartość pola

Uwagi

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat TYPEATTR, zobacz bibliotekę MSDN.For additional information about TYPEATTR, see the MSDN Library.

Dotyczy