TYPEATTR.MEMBER_ID_NIL Pole

Definicja

Stała używana z polami memidConstructor i memidDestructor.A constant used with the memidConstructor and memidDestructor fields.

public: int MEMBER_ID_NIL = -1;
public const int MEMBER_ID_NIL = -1;
val mutable MEMBER_ID_NIL : int
Public Const MEMBER_ID_NIL As Integer  = -1

Wartość pola

Uwagi

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat TYPEATTR, zobacz bibliotekę MSDN.For additional information about TYPEATTR, see the MSDN Library.

Dotyczy