TYPEDESC Struktura

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Zamiast nich należy używać słów kluczowych TYPEDESC.Use TYPEDESC instead.

public value class TYPEDESC
[System.Obsolete]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.TYPEDESC instead. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
public struct TYPEDESC
type TYPEDESC = struct
Public Structure TYPEDESC
Dziedziczenie
TYPEDESC
Atrybuty

Uwagi

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat TYPEDESC, zobacz bibliotekę MSDN.For additional information about TYPEDESC, see the MSDN Library.

Pola

lpValue

Jeśli zmienna jest VT_SAFEARRAY lub VT_PTR, pole lpValue zawiera wskaźnik do TYPEDESC, który określa typ elementu.If the variable is VT_SAFEARRAY or VT_PTR, the lpValue field contains a pointer to a TYPEDESC that specifies the element type.

vt

Wskazuje typ Variant dla elementu opisanego przez ten TYPEDESC.Indicates the variant type for the item described by this TYPEDESC.

Dotyczy