TYPEFLAGS Wyliczenie

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Zamiast nich należy używać słów kluczowych TYPEFLAGS.Use TYPEFLAGS instead.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class TYPEFLAGS
[System.Flags]
[System.Obsolete]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Serializable]
[System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.TYPEFLAGS instead. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
public enum TYPEFLAGS
type TYPEFLAGS = 
Public Enum TYPEFLAGS
Dziedziczenie
TYPEFLAGS
Atrybuty

Pola

TYPEFLAG_FAGGREGATABLE 1024

Klasa obsługuje agregację.The class supports aggregation.

TYPEFLAG_FAPPOBJECT 1

Opis typu, który opisuje obiekt aplikacji.A type description that describes an Application object.

TYPEFLAG_FCANCREATE 2

Wystąpienia typu mogą być tworzone przez ITypeInfo::CreateInstance.Instances of the type can be created by ITypeInfo::CreateInstance.

TYPEFLAG_FCONTROL 32

Typ to kontrolka, z której będą pochodzić inne typy, i nie powinna być wyświetlana użytkownikom.The type is a control from which other types will be derived, and should not be displayed to users.

TYPEFLAG_FDISPATCHABLE 4096

Wskazuje, że interfejs pochodzi od IDispatch, bezpośrednio lub pośrednio.Indicates that the interface derives from IDispatch, either directly or indirectly. Ta flaga jest obliczana, brak języka opisu obiektu dla flagi.This flag is computed, there is no Object Description Language for the flag.

TYPEFLAG_FDUAL 64

Interfejs udostępnia zarówno IDispatch, jak i powiązanie VTBL.The interface supplies both IDispatch and VTBL binding.

TYPEFLAG_FHIDDEN 16

Typ nie powinien być wyświetlany w przeglądarkach.The type should not be displayed to browsers.

TYPEFLAG_FLICENSED 4

Typ jest licencjonowany.The type is licensed.

TYPEFLAG_FNONEXTENSIBLE 128

Interfejs nie może dodawać członków w czasie wykonywania.The interface cannot add members at run time.

TYPEFLAG_FOLEAUTOMATION 256

Typy używane w interfejsie są w pełni zgodne z automatyzacją, łącznie z obsługą powiązań VTBL.The types used in the interface are fully compatible with Automation, including VTBL binding support. Ustawienie podwójne na interfejsie ustawia tę flagę oprócz TYPEFLAG_FDUAL.Setting dual on an interface sets this flag in addition to TYPEFLAG_FDUAL. Niedozwolone w dispinterfaces.Not allowed on dispinterfaces.

TYPEFLAG_FPREDECLID 8

Typ jest wstępnie zdefiniowany.The type is predefined. Aplikacja kliencka powinna automatycznie utworzyć pojedyncze wystąpienie obiektu, które ma ten atrybut.The client application should automatically create a single instance of the object that has this attribute. Nazwa zmiennej wskazującej obiekt jest taka sama jak nazwa klasy obiektu.The name of the variable that points to the object is the same as the class name of the object.

TYPEFLAG_FPROXY 16384

Wskazuje, że interfejs będzie używać biblioteki dołączanej dynamicznie serwera proxy/zastępczego.Indicates that the interface will be using a proxy/stub dynamic link library. Ta flaga określa, że serwer proxy biblioteki typów nie powinien być wyrejestrowany, gdy biblioteka typów jest niezarejestrowana.This flag specifies that the type library proxy should not be unregistered when the type library is unregistered.

TYPEFLAG_FREPLACEABLE 2048

Obiekt obsługuje IConnectionPointWithDefaulti ma zachowania domyślne.The object supports IConnectionPointWithDefault, and has default behaviors.

TYPEFLAG_FRESTRICTED 512

Nie powinno być dostępne z języków makr.Should not be accessible from macro languages. Ta flaga jest przeznaczona dla typów lub typów na poziomie systemu, które nie powinny być wyświetlane w przeglądarkach.This flag is intended for system-level types or types that type browsers should not display.

TYPEFLAG_FREVERSEBIND 8192

Wskazuje, że interfejsy podstawowe powinny być sprawdzane pod kątem rozpoznawania nazw przed sprawdzeniem elementów podrzędnych, odwrotnie zachowania domyślnego.Indicates base interfaces should be checked for name resolution before checking children, the reverse of the default behavior.

Uwagi

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat TYPEFLAGS, zobacz bibliotekę MSDN.For additional information about TYPEFLAGS, see the MSDN Library.

Dotyczy