EventRegistrationToken Struktura

Definicja

Token, który jest zwracany po dodaniu programu obsługi zdarzeń do zdarzenia środowisko wykonawcze systemu Windows.A token that is returned when an event handler is added to a Windows Runtime event. Token służy do usuwania obsługi zdarzeń ze zdarzenia w późniejszym czasie.The token is used to remove the event handler from the event at a later time.

public value class EventRegistrationToken
public struct EventRegistrationToken
type EventRegistrationToken = struct
Public Structure EventRegistrationToken
Dziedziczenie
EventRegistrationToken

Uwagi

Struktury należy używać tylko w przypadku używania natywnych Środowisko wykonawcze systemu WindowsWindows Runtime technik do dodawania i usuwania programów obsługi zdarzeń Środowisko wykonawcze systemu WindowsWindows Runtime dla zdarzeń. EventRegistrationTokenUse the EventRegistrationToken structure only if you use native Środowisko wykonawcze systemu WindowsWindows Runtime techniques to add and remove event handlers for Środowisko wykonawcze systemu WindowsWindows Runtime events. Jeśli używasz składni dostarczonej przez Języki C# lub Visual Basic do dodawania i usuwania programów obsługi zdarzeń, EventRegistrationToken to szczegóły implementacji obsługiwane przez kompilatory.If you use the syntax that is provided by the C# or Visual Basic languages to add and remove event handlers, EventRegistrationToken is an implementation detail handled by the compilers.

Metody

Equals(Object)

Zwraca wartość wskazującą, czy bieżący obiekt jest równy podanemu obiektowi.Returns a value that indicates whether the current object is equal to the specified object.

GetHashCode()

Zwraca kod skrótu dla tego wystąpienia.Returns the hash code for this instance.

Operatory

Equality(EventRegistrationToken, EventRegistrationToken)

Wskazuje, czy EventRegistrationToken dwa wystąpienia są równe.Indicates whether two EventRegistrationToken instances are equal.

Inequality(EventRegistrationToken, EventRegistrationToken)

Wskazuje, czy EventRegistrationToken dwa wystąpienia nie są równe.Indicates whether two EventRegistrationToken instances are not equal.

Dotyczy