SoapServerFormatterSinkProvider.TypeFilterLevel Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia TypeFilterLevel wartość automatycznej deserializacji SoapServerFormatterSink wykonuje.Gets or sets the TypeFilterLevel value of automatic deserialization the SoapServerFormatterSink performs.

public:
 property System::Runtime::Serialization::Formatters::TypeFilterLevel TypeFilterLevel { System::Runtime::Serialization::Formatters::TypeFilterLevel get(); void set(System::Runtime::Serialization::Formatters::TypeFilterLevel value); };
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public System.Runtime.Serialization.Formatters.TypeFilterLevel TypeFilterLevel { get; set; }
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
member this.TypeFilterLevel : System.Runtime.Serialization.Formatters.TypeFilterLevel with get, set
Public Property TypeFilterLevel As TypeFilterLevel

Wartość właściwości

TypeFilterLevel

TypeFilterLevelReprezentuje bieżący poziom automatycznego deserializacji.The TypeFilterLevel that represents the current automatic deserialization level.

Atrybuty

Uwagi

Obsługiwane wartości to Low (wartość domyślna) i Full .Supported values are Low (the default) and Full. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat poziomów deserializacji, zobacz Automatyczne deserializacja w komunikacji zdalnej .NET.For details about deserialization levels, see Automatic Deserialization in .NET Remoting.

Dotyczy