ObjectHandle(Object) Konstruktor

Definicja

Inicjuje wystąpienie ObjectHandle klasy, zawijając dany obiekt o .Initializes an instance of the ObjectHandle class, wrapping the given object o.

public:
 ObjectHandle(System::Object ^ o);
public ObjectHandle (object? o);
public ObjectHandle (object o);
new System.Runtime.Remoting.ObjectHandle : obj -> System.Runtime.Remoting.ObjectHandle
Public Sub New (o As Object)

Parametry

o
Object

Obiekt, który jest opakowany przez nowy ObjectHandle .The object that is wrapped by the new ObjectHandle.

Dotyczy