RemotingClientProxy.Cookies Właściwość

Definicja

Ta właściwość nie jest obecnie zaimplementowana.This property is not currently implemented. Właściwość zwraca wartość null ( Nothing w Visual Basic).The property returns null (Nothing in Visual Basic).

public:
 property System::Object ^ Cookies { System::Object ^ get(); };
public object Cookies { get; }
member this.Cookies : obj
Public ReadOnly Property Cookies As Object

Wartość właściwości

Object

Pliki cookie dla bieżącego serwera proxy.The cookies for the current proxy.

Dotyczy