RemotingClientProxy.Username Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia nazwę użytkownika do wysłania na potrzeby uwierzytelniania podstawowego i uwierzytelniania szyfrowanego.Gets or sets the user name to send for basic authentication and digest authentication.

public:
 property System::String ^ Username { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Username { get; set; }
member this.Username : string with get, set
Public Property Username As String

Wartość właściwości

String

Nazwa użytkownika, która ma być wysyłana na potrzeby uwierzytelniania podstawowego i uwierzytelniania szyfrowanego.The user name to send for basic authentication and digest authentication.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat komunikacji zdalnej i metod uwierzytelniania, zobacz zabezpieczenia w komunikacji zdalnej.For more information on remoting security and authentication methods, see Security in Remoting.

Dotyczy