DataContractAttribute.IsNamespaceSetExplicitly Właściwość

Definicja

Pobiera, czy został Namespace jawnie ustawiony.Gets whether Namespace has been explicitly set.

public:
 property bool IsNamespaceSetExplicitly { bool get(); };
public bool IsNamespaceSetExplicitly { get; }
member this.IsNamespaceSetExplicitly : bool
Public ReadOnly Property IsNamespaceSetExplicitly As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli przestrzeń nazw została ustawiona jawnie; w przeciwnym razie false .true if the namespace has been explicitly set; otherwise, false.

Dotyczy