DataContractSerializer.SerializeReadOnlyTypes Właściwość

Definicja

Pobiera wartość określającą, czy typy tylko do odczytu są serializowane.Gets a value that specifies whether read-only types are serialized.

public:
 property bool SerializeReadOnlyTypes { bool get(); };
public bool SerializeReadOnlyTypes { get; }
member this.SerializeReadOnlyTypes : bool
Public ReadOnly Property SerializeReadOnlyTypes As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli typy tylko do odczytu są serializowane; false Jeśli wszystkie typy są serializowane.true if read-only types are serialized; false if all types are serialized.

Dotyczy