ISoapMessage.XmlNameSpace Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia przestrzeń nazw XML protokołu SOAP RPC (zdalne wywołanie procedury) MethodName .Gets or sets the XML namespace of the SOAP RPC (Remote Procedure Call) MethodName element.

public:
 property System::String ^ XmlNameSpace { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string XmlNameSpace { get; set; }
member this.XmlNameSpace : string with get, set
Public Property XmlNameSpace As String

Wartość właściwości

String

Nazwa przestrzeni nazw XML, w której znajduje się obiekt, który zawiera wywołaną metodę.The XML namespace name where the object that contains the called method is located.

Dotyczy