SoapFormatter.SurrogateSelector Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia SurrogateSelector Typ, który jest podstawiany podczas serializacji i deserializacji.Gets or sets the SurrogateSelector that controls type substitution during serialization and deserialization.

public:
 property System::Runtime::Serialization::ISurrogateSelector ^ SurrogateSelector { System::Runtime::Serialization::ISurrogateSelector ^ get(); void set(System::Runtime::Serialization::ISurrogateSelector ^ value); };
public System.Runtime.Serialization.ISurrogateSelector SurrogateSelector { get; set; }
member this.SurrogateSelector : System.Runtime.Serialization.ISurrogateSelector with get, set
Public Property SurrogateSelector As ISurrogateSelector

Wartość właściwości

ISurrogateSelector

SurrogateSelectorUżywany z tym SoapFormatter .The SurrogateSelector used with this SoapFormatter.

Implementuje

Uwagi

Używane przez System.Runtime.Remoting do generowania ObjRef wystąpień dla MarshalByRefObject obiektów.Used by System.Runtime.Remoting to generate ObjRef instances for MarshalByRefObject objects.

Dotyczy