FormatterServices.GetTypeFromAssembly(Assembly, String) Metoda

Definicja

Wyszukuje określony obiekt z podanego Type obiektu Assembly .Looks up the Type of the specified object in the provided Assembly.

public:
 static Type ^ GetTypeFromAssembly(System::Reflection::Assembly ^ assem, System::String ^ name);
public static Type? GetTypeFromAssembly (System.Reflection.Assembly assem, string name);
public static Type GetTypeFromAssembly (System.Reflection.Assembly assem, string name);
[System.Security.SecurityCritical]
public static Type GetTypeFromAssembly (System.Reflection.Assembly assem, string name);
static member GetTypeFromAssembly : System.Reflection.Assembly * string -> Type
[<System.Security.SecurityCritical>]
static member GetTypeFromAssembly : System.Reflection.Assembly * string -> Type
Public Shared Function GetTypeFromAssembly (assem As Assembly, name As String) As Type

Parametry

assem
Assembly

Zestaw, w którym ma zostać wyszukany obiekt.The assembly where you want to look up the object.

name
String

Nazwa obiektu.The name of the object.

Zwraca

Type

TypeObiekt o nazwie.The Type of the named object.

Atrybuty

Wyjątki

assemParametr ma wartość null .The assem parameter is null.

Obiekt wywołujący nie posiada wymaganych uprawnień.The caller does not have the required permission.

Dotyczy

Zobacz też