IDeserializationCallback Interfejs

Definicja

Wskazuje, że Klasa ma zostać powiadomiona o ukończeniu deserializacji całego grafu obiektów.Indicates that a class is to be notified when deserialization of the entire object graph has been completed. Należy zauważyć, że ten interfejs nie jest wywoływany podczas deserializacji za pomocą elementu XmlSerializer (System.Xml.Serialization.Xmlserializator).Note that this interface is not called when deserializing with the XmlSerializer (System.Xml.Serialization.XmlSerializer).

public interface class IDeserializationCallback
public interface IDeserializationCallback
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public interface IDeserializationCallback
type IDeserializationCallback = interface
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type IDeserializationCallback = interface
Public Interface IDeserializationCallback
Pochodne
Atrybuty

Przykłady

using namespace System;
using namespace System::IO;
using namespace System::Collections;
using namespace System::Runtime::Serialization::Formatters::Binary;
using namespace System::Runtime::Serialization;

// This class is serializable and will have its OnDeserialization method
// called after each instance of this class is deserialized.

[Serializable]
ref class Circle: public IDeserializationCallback
{
private:
  Double m_radius;

public:

  // To reduce the size of the serialization stream, the field below is 
  // not serialized. This field is calculated when an object is constructed
  // or after an instance of this class is deserialized.

  [NonSerialized]
  Double m_area;
  Circle( Double radius )
  {
   m_radius = radius;
   m_area = Math::PI * radius * radius;
  }

  virtual void OnDeserialization( Object^ /*sender*/ )
  {
   // After being deserialized, initialize the m_area field 
   // using the deserialized m_radius value.
   m_area = Math::PI * m_radius * m_radius;
  }

  virtual String^ ToString() override
  {
   return String::Format( "radius= {0}, area= {1}", m_radius, m_area );
  }
};

void Serialize()
{
  Circle^ c = gcnew Circle( 10 );
  Console::WriteLine( "Object being serialized: {0}", c );

  // To serialize the Circle, you must first open a stream for 
  // writing. We will use a file stream here.
  FileStream^ fs = gcnew FileStream( "DataFile.dat",FileMode::Create );

  // Construct a BinaryFormatter and use it to serialize the data to the stream.
  BinaryFormatter^ formatter = gcnew BinaryFormatter;
  try
  {
   formatter->Serialize( fs, c );
  }
  catch ( SerializationException^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( "Failed to serialize. Reason: {0}", e->Message );
   throw;
  }
  finally
  {
   fs->Close();
  }
}

void Deserialize()
{
  // Declare the Circle reference.
  Circle^ c = nullptr;

  // Open the file containing the data that we want to deserialize.
  FileStream^ fs = gcnew FileStream( "DataFile.dat",FileMode::Open );
  try
  {
   BinaryFormatter^ formatter = gcnew BinaryFormatter;

   // Deserialize the Circle from the file and 
   // assign the reference to our local variable.
   c = dynamic_cast<Circle^>(formatter->Deserialize( fs ));
  }
  catch ( SerializationException^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( "Failed to deserialize. Reason: {0}", e->Message );
   throw;
  }
  finally
  {
   fs->Close();
  }

  // To prove that the Circle deserialized correctly, display its area.
  Console::WriteLine( "Object being deserialized: {0}", c );
}

[STAThread]
int main()
{
  Serialize();
  Deserialize();
}
using System;
using System.IO;
using System.Collections;
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;
using System.Runtime.Serialization;

// This class is serializable and will have its OnDeserialization method
// called after each instance of this class is deserialized.
[Serializable]
class Circle : IDeserializationCallback
{
  Double m_radius;

  // To reduce the size of the serialization stream, the field below is
  // not serialized. This field is calculated when an object is constructed
  // or after an instance of this class is deserialized.
  [NonSerialized] public Double m_area;

  public Circle(Double radius)
  {
    m_radius = radius;
    m_area = Math.PI * radius * radius;
  }

  void IDeserializationCallback.OnDeserialization(Object sender)
  {
    // After being deserialized, initialize the m_area field
    // using the deserialized m_radius value.
    m_area = Math.PI * m_radius * m_radius;
  }

  public override String ToString()
  {
    return String.Format("radius={0}, area={1}", m_radius, m_area);
  }
}

class Class1
{
  [STAThread]
  static void Main(string[] args)
  {
    Serialize();
    Deserialize();
  }

  static void Serialize()
  {
    Circle c = new Circle(10);
    Console.WriteLine("Object being serialized: " + c.ToString());

    // To serialize the Circle, you must first open a stream for
    // writing. Use a file stream here.
    FileStream fs = new FileStream("DataFile.dat", FileMode.Create);

    // Construct a BinaryFormatter and use it
    // to serialize the data to the stream.
    BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter();
    try
    {
      formatter.Serialize(fs, c);
    }
    catch (SerializationException e)
    {
      Console.WriteLine("Failed to serialize. Reason: " + e.Message);
      throw;
    }
    finally
    {
      fs.Close();
    }
  }

  static void Deserialize()
  {
    // Declare the Circle reference.
    Circle c = null;

    // Open the file containing the data that you want to deserialize.
    FileStream fs = new FileStream("DataFile.dat", FileMode.Open);
    try
    {
      BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter();

      // Deserialize the Circle from the file and
      // assign the reference to the local variable.
      c = (Circle) formatter.Deserialize(fs);
    }
    catch (SerializationException e)
    {
      Console.WriteLine("Failed to deserialize. Reason: " + e.Message);
      throw;
    }
    finally
    {
      fs.Close();
    }

    // To prove that the Circle deserialized correctly, display its area.
    Console.WriteLine("Object being deserialized: " + c.ToString());
  }
}
Imports System.IO
Imports System.Collections
Imports System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary
Imports System.Runtime.Serialization

' This class is serializable and will have its OnDeserialization method
' called after each instance of this class is deserialized.
<Serializable()> Class Circle
  Implements IDeserializationCallback
  Private m_radius As Double

  ' To reduce the size of the serialization stream, the field below is 
  ' not serialized. This field is calculated when an object is constructed
  ' or after an instance of this class is deserialized.
  <NonSerialized()> Public m_area As Double

  Public Sub New(ByVal radius As Double)
   m_radius = radius
   m_area = Math.PI * radius * radius
  End Sub

  Private Sub OnDeserialization(ByVal sender As Object) _
   Implements IDeserializationCallback.OnDeserialization
   ' After being deserialized, initialize the m_area field 
   ' using the deserialized m_radius value.
   m_area = Math.PI * m_radius * m_radius
  End Sub

  Public Overrides Function ToString() As String
   Return String.Format("radius={0}, area={1}", m_radius, m_area)
  End Function
End Class


Class Class1
  <STAThread()> Shared Sub Main()
   Serialize()
   Deserialize()
  End Sub

  Shared Sub Serialize()
   Dim c As New Circle(10)
   Console.WriteLine("Object being serialized: " + c.ToString())

   ' To serialize the Circle, you must first open a stream for 
   ' writing. Use a file stream here.
   Dim fs As New FileStream("DataFile.dat", FileMode.Create)

   ' Construct a BinaryFormatter and use it 
   ' to serialize the data to the stream.
   Dim formatter As New BinaryFormatter
   Try
     formatter.Serialize(fs, c)
   Catch e As SerializationException
     Console.WriteLine("Failed to serialize. Reason: " + e.Message)
     Throw
   Finally
     fs.Close()
   End Try
  End Sub


  Shared Sub Deserialize()
   ' Declare the Circle reference
   Dim c As Circle = Nothing

   ' Open the file containing the data that you want to deserialize.
   Dim fs As New FileStream("DataFile.dat", FileMode.Open)
   Try
     Dim formatter As New BinaryFormatter

     ' Deserialize the Circle from the file and 
     ' assign the reference to the local variable.
     c = CType(formatter.Deserialize(fs), Circle)
   Catch e As SerializationException
     Console.WriteLine("Failed to deserialize. Reason: " + e.Message)
     Throw
   Finally
     fs.Close()
   End Try

   ' To prove that the Circle deserialized correctly, display its area.
   Console.WriteLine("Object being deserialized: " + c.ToString())
  End Sub
End Class

Uwagi dotyczące implementowania

Zaimplementuj bieżący interfejs w ramach obsługi metody, która jest wywoływana, gdy deserializacja grafu obiektów jest ukończona.Implement the current interface as part of support for a method that is called when deserialization of the object graph is complete.

Jeśli obiekt musi wykonać kod na jego obiektach podrzędnych, może opóźnić tę akcję, zaimplementować IDeserializationCallback i wykonać kod tylko wtedy, gdy jest on wywoływany ponownie w tym interfejsie.If an object needs to execute code on its child objects, it can delay this action, implement IDeserializationCallback, and execute the code only when it is called back on this interface.

Metody

OnDeserialization(Object)

Uruchamiany, gdy zostanie odszeregowany cały wykres obiektu.Runs when the entire object graph has been deserialized.

Dotyczy