ImportOptions.DataContractSurrogate Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia Surogat kontraktu danych, którego można użyć do zmodyfikowania kodu wygenerowanego podczas operacji importowania.Gets or sets a data contract surrogate that can be used to modify the code generated during an import operation.

public:
 property System::Runtime::Serialization::IDataContractSurrogate ^ DataContractSurrogate { System::Runtime::Serialization::IDataContractSurrogate ^ get(); void set(System::Runtime::Serialization::IDataContractSurrogate ^ value); };
public System.Runtime.Serialization.IDataContractSurrogate DataContractSurrogate { get; set; }
member this.DataContractSurrogate : System.Runtime.Serialization.IDataContractSurrogate with get, set
Public Property DataContractSurrogate As IDataContractSurrogate

Wartość właściwości

IDataContractSurrogate

Implementacja IDataContractSurrogate interfejsu, która obsługuje importowanie schematu.An implementation of the IDataContractSurrogate interface that handles schema import.

Dotyczy