ImportOptions.Namespaces Właściwość

Definicja

Pobiera słownik zawierający mapowanie przestrzeni nazw kontraktu danych do przestrzeni nazw CLR, które muszą być używane do generowania kodu podczas operacji importowania.Gets a dictionary that contains the mapping of data contract namespaces to the CLR namespaces that must be used to generate code during an import operation.

public:
 property System::Collections::Generic::IDictionary<System::String ^, System::String ^> ^ Namespaces { System::Collections::Generic::IDictionary<System::String ^, System::String ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IDictionary<string,string> Namespaces { get; }
member this.Namespaces : System.Collections.Generic.IDictionary<string, string>
Public ReadOnly Property Namespaces As IDictionary(Of String, String)

Wartość właściwości

IDictionary<String,String>

A IDictionary<TKey,TValue> , który zawiera mapowania przestrzeni nazw.A IDictionary<TKey,TValue> that contains the namespace mappings.

Dotyczy