ISurrogateSelector Interfejs

Definicja

Wskazuje klasę selektora zastępczego serializacji.

public interface class ISurrogateSelector
public interface ISurrogateSelector
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public interface ISurrogateSelector
type ISurrogateSelector = interface
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type ISurrogateSelector = interface
Public Interface ISurrogateSelector
Pochodne
Atrybuty

Uwagi

Selektory zastępcze implementują ISurrogateSelector interfejs, aby pomóc formatatorom w wybieraniu zastępców w celu delegowania do serializacji lub deserializacji innych obiektów.

Metody

ChainSelector(ISurrogateSelector)

Określa następny ISurrogateSelector dla zastępców, aby sprawdzić, czy bieżące wystąpienie nie ma zastępczego dla określonego typu i zestawu w określonym kontekście.

GetNextSelector()

Zwraca następny selektor zastępczy w łańcuchu.

GetSurrogate(Type, StreamingContext, ISurrogateSelector)

Znajduje surogat, który reprezentuje typ określonego obiektu, począwszy od określonego selektora zastępczego dla określonego kontekstu serializacji.

Dotyczy