ObjectIDGenerator.GetId(Object, Boolean) Metoda

Definicja

Zwraca identyfikator określonego obiektu, generując nowy identyfikator, jeśli określony obiekt nie został jeszcze zidentyfikowany przez ObjectIDGenerator .Returns the ID for the specified object, generating a new ID if the specified object has not already been identified by the ObjectIDGenerator.

public:
 virtual long GetId(System::Object ^ obj, [Runtime::InteropServices::Out] bool % firstTime);
public virtual long GetId (object obj, out bool firstTime);
abstract member GetId : obj * bool -> int64
override this.GetId : obj * bool -> int64
Public Overridable Function GetId (obj As Object, ByRef firstTime As Boolean) As Long

Parametry

obj
Object

Obiekt, dla którego ma zostać wyszukany identyfikator.The object you want an ID for.

firstTime
Boolean

true Jeśli obj nie była wcześniej znana ObjectIDGenerator ; w przeciwnym razie, false .true if obj was not previously known to the ObjectIDGenerator; otherwise, false.

Zwraca

Int64

Identyfikator obiektu jest używany na potrzeby serializacji.The object's ID is used for serialization. firstTime jest ustawiona na, true Jeśli jest to pierwszy raz, gdy obiekt został zidentyfikowany; w przeciwnym razie jest ustawiony na false .firstTime is set to true if this is the first time the object has been identified; otherwise, it is set to false.

Wyjątki

objParametr ma wartość null .The obj parameter is null.

Został ObjectIDGenerator wyświetlony monit o śledzenie zbyt wielu obiektów.The ObjectIDGenerator has been asked to keep track of too many objects.

Dotyczy