SerializationBinder.BindToType(String, String) Metoda

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, steruje powiązaniem serializowanego obiektu z typem.When overridden in a derived class, controls the binding of a serialized object to a type.

public:
 abstract Type ^ BindToType(System::String ^ assemblyName, System::String ^ typeName);
public abstract Type? BindToType (string assemblyName, string typeName);
public abstract Type BindToType (string assemblyName, string typeName);
abstract member BindToType : string * string -> Type
Public MustOverride Function BindToType (assemblyName As String, typeName As String) As Type

Parametry

assemblyName
String

Określa Assembly nazwę serializowanego obiektu.Specifies the Assembly name of the serialized object.

typeName
String

Określa Type nazwę serializowanego obiektu.Specifies the Type name of the serialized object.

Zwraca

Type

Typ obiektu, który tworzy nowe wystąpienie programu formatującego.The type of the object the formatter creates a new instance of.

Przykłady

Przykład pomocą elementu SerializationBinder # 1SerializationBinder Example#1

Uwagi dotyczące implementowania

Należy zaimplementować bieżącą metodę w klasie pochodnej.You must implement the current method in a derived class.

Dotyczy