StreamingContext.GetHashCode Metoda

Definicja

Zwraca kod skrótu tego obiektu.Returns a hash code of this object.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Zwraca

Int32

StreamingContextStatesWartość, która zawiera źródło lub miejsce docelowe serializacji dla tego elementu StreamingContext .The StreamingContextStates value that contains the source or destination of the serialization for this StreamingContext.

Dotyczy