XsdDataContractExporter.Schemas Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję eksportowanych schematów XML.Gets the collection of exported XML schemas.

public:
 property System::Xml::Schema::XmlSchemaSet ^ Schemas { System::Xml::Schema::XmlSchemaSet ^ get(); };
public System.Xml.Schema.XmlSchemaSet Schemas { get; }
member this.Schemas : System.Xml.Schema.XmlSchemaSet
Public ReadOnly Property Schemas As XmlSchemaSet

Wartość właściwości

XmlSchemaSet

XmlSchemaSetZawiera schematy przekształcone z zestawu typów środowiska uruchomieniowego języka wspólnego (CLR) po wywołaniu Export metody.An XmlSchemaSet that contains the schemas transformed from the set of common language runtime (CLR) types after calling the Export method.

Dotyczy