SByte.IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Ta konwersja nie jest obsługiwana.This conversion is not supported. Podjęto próbę wyrzucania InvalidCastException.Attempting to do so throws an InvalidCastException.

 virtual DateTime System.IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToDateTime;
DateTime IConvertible.ToDateTime (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToDateTime : IFormatProvider -> DateTime
override this.System.IConvertible.ToDateTime : IFormatProvider -> DateTime
Function ToDateTime (provider As IFormatProvider) As DateTime Implements IConvertible.ToDateTime

Parametry

provider
IFormatProvider

Ten parametr jest ignorowany.This parameter is ignored.

Zwraca

Brak.None. Ta konwersja nie jest obsługiwana.This conversion is not supported.

Implementuje

Wyjątki

We wszystkich przypadkach.In all cases.

Dotyczy