SByte.IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ToDecimal(IFormatProvider).For a description of this member, see ToDecimal(IFormatProvider).

 virtual System::Decimal System.IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToDecimal;
decimal IConvertible.ToDecimal (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToDecimal : IFormatProvider -> decimal
override this.System.IConvertible.ToDecimal : IFormatProvider -> decimal
Function ToDecimal (provider As IFormatProvider) As Decimal Implements IConvertible.ToDecimal

Parametry

provider
IFormatProvider

Ten parametr jest nieużywany.This parameter is unused.

Zwraca

Decimal

Wartość bieżącego wystąpienia konwertowana na Decimal.The value of the current instance, converted to a Decimal.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie SByte jest rzutowane na interfejs IConvertible.It can be used only when the SByte instance is cast to an IConvertible interface. Zalecaną alternatywą jest wywołanie metody Convert.ToDecimal(SByte).The recommended alternative is to call the Convert.ToDecimal(SByte) method.

Dotyczy