SByte.IConvertible.ToUInt32(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ToUInt32(IFormatProvider).For a description of this member, see ToUInt32(IFormatProvider).

 virtual System::UInt32 System.IConvertible.ToUInt32(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToUInt32;
uint IConvertible.ToUInt32 (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToUInt32 : IFormatProvider -> uint32
override this.System.IConvertible.ToUInt32 : IFormatProvider -> uint32
Function ToUInt32 (provider As IFormatProvider) As UInteger Implements IConvertible.ToUInt32

Parametry

provider
IFormatProvider

Ten parametr jest ignorowany.This parameter is ignored.

Zwraca

Wartość bieżącego wystąpienia konwertowana na UInt32.The value of the current instance, converted to a UInt32.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie SByte jest rzutowane na interfejs IConvertible.It can be used only when the SByte instance is cast to an IConvertible interface. Zalecaną alternatywą jest wywołanie metody Convert.ToUInt32(SByte).The recommended alternative is to call the Convert.ToUInt32(SByte) method.

Dotyczy