CommonAcl.BinaryLength Właściwość

Definicja

Pobiera wyrażoną w bajtach długość binarnej reprezentacji bieżącego CommonAcl obiektu.Gets the length, in bytes, of the binary representation of the current CommonAcl object. Ta długość powinna być używana przed skierowaniem listy kontroli dostępu (ACL) do tablicy binarnej przy użyciu GetBinaryForm(Byte[], Int32) metody.This length should be used before marshaling the access control list (ACL) into a binary array by using the GetBinaryForm(Byte[], Int32) method.

public:
 property int BinaryLength { int get(); };
public override sealed int BinaryLength { get; }
member this.BinaryLength : int
Public Overrides NotOverridable ReadOnly Property BinaryLength As Integer

Wartość właściwości

Int32

Długość (w bajtach) reprezentacji binarnej bieżącego CommonAcl obiektu.The length, in bytes, of the binary representation of the current CommonAcl object.

Dotyczy