GenericAcl.BinaryLength Właściwość

Definicja

Pobiera wyrażoną w bajtach długość binarnej reprezentacji bieżącego GenericAcl obiektu.Gets the length, in bytes, of the binary representation of the current GenericAcl object. Ta długość powinna być używana przed skierowaniem listy ACL do tablicy binarnej przy użyciu GetBinaryForm(Byte[], Int32) metody.This length should be used before marshaling the ACL into a binary array with the GetBinaryForm(Byte[], Int32) method.

public:
 abstract property int BinaryLength { int get(); };
public abstract int BinaryLength { get; }
member this.BinaryLength : int
Public MustOverride ReadOnly Property BinaryLength As Integer

Wartość właściwości

Int32

Długość (w bajtach) reprezentacji binarnej bieżącego GenericAcl obiektu.The length, in bytes, of the binary representation of the current GenericAcl object.

Dotyczy