SslProtocols Wyliczenie

Definicja

Definiuje możliwe wersje programu SslProtocols .Defines the possible versions of SslProtocols.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class SslProtocols
[System.Flags]
public enum SslProtocols
[<System.Flags>]
type SslProtocols = 
Public Enum SslProtocols
Dziedziczenie
SslProtocols
Atrybuty

Pola

Default 240

Użyj None zamiast Default .Use None instead of Default. Default zezwala na negocjowanie tylko protokołów Secure Sockets Layer (SSL) 3,0 lub Transport Layer Security (TLS) 1,0. te opcje są teraz uważane za przestarzałe.Default permits only the Secure Sockets Layer (SSL) 3.0 or Transport Layer Security (TLS) 1.0 protocols to be negotiated, and those options are now considered obsolete. W związku z tym Default nie jest to dozwolone w wielu organizacjach.Consequently, Default is not allowed in many organizations. Pomimo nazwy tego pola program SslStream nie używa go jako domyślnego, z wyjątkiem sytuacji specjalnych.Despite the name of this field, SslStream does not use it as a default except under special circumstances.

None 0

Umożliwia systemowi operacyjnemu wybranie najlepszego protokołu do użycia i blokowanie protokołów, które nie są bezpieczne.Allows the operating system to choose the best protocol to use, and to block protocols that are not secure. Jeśli aplikacja nie ma konkretnego powodu nie do, należy użyć tego pola.Unless your app has a specific reason not to, you should use this field.

Ssl2 12

Określa protokół SSL 2,0.Specifies the SSL 2.0 protocol. Protokół SSL 2,0 został zastąpiony protokołem TLS i jest dostępny tylko w celu zapewnienia zgodności z poprzednimi wersjami.SSL 2.0 has been superseded by the TLS protocol and is provided for backward compatibility only.

Ssl3 48

Określa protokół SSL 3,0.Specifies the SSL 3.0 protocol. Protokół SSL 3,0 został zastąpiony protokołem TLS i jest dostępny tylko w celu zapewnienia zgodności z poprzednimi wersjami.SSL 3.0 has been superseded by the TLS protocol and is provided for backward compatibility only.

Tls 192

Określa protokół zabezpieczeń TLS 1,0.Specifies the TLS 1.0 security protocol. Protokół TLS 1,0 jest dostępny tylko w celu zapewnienia zgodności z poprzednimi wersjami.TLS 1.0 is provided for backward compatibility only. Protokół TLS jest zdefiniowany w specyfikacji IETF RFC 2246.The TLS protocol is defined in IETF RFC 2246.

Tls11 768

Określa protokół zabezpieczeń TLS 1,1.Specifies the TLS 1.1 security protocol. Protokół TLS jest zdefiniowany w specyfikacji IETF RFC 4346.The TLS protocol is defined in IETF RFC 4346.

Tls12 3072

Określa protokół zabezpieczeń TLS 1,2.Specifies the TLS 1.2 security protocol. Protokół TLS jest zdefiniowany w specyfikacji IETF RFC 5246.The TLS protocol is defined in IETF RFC 5246.

Tls13 12288

Określa protokół zabezpieczeń TLS 1,3.Specifies the TLS 1.3 security protocol. Protokół TLS jest zdefiniowany w specyfikacji IETF RFC 8446.The TLS protocol is defined in IETF RFC 8446.

Uwagi

Podczas uzgadniania klient wysyła listę wersji protokołu SSL, a serwer wybiera najlepszą zgodną wersję z tej listy.During the handshake, the client sends a list of SSL versions and the server chooses the best matching version from that list.

Dotyczy