Claim Konstruktory

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Claim.Initializes a new instance of the Claim class.

Przeciążenia

Claim(BinaryReader)

Inicjuje wystąpienie Claim z określonym BinaryReader .Initializes an instance of Claim with the specified BinaryReader.

Claim(Claim)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Claim.Initializes a new instance of the Claim class.

Claim(BinaryReader, ClaimsIdentity)

Inicjuje nowe wystąpienie Claim klasy z określonym czytnikiem i tematem.Initializes a new instance of the Claim class with the specified reader and subject.

Claim(Claim, ClaimsIdentity)

Inicjuje nowe wystąpienie Claim klasy z określonym zastrzeżeniem zabezpieczeń i tematem.Initializes a new instance of the Claim class with the specified security claim and subject.

Claim(String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie Claim klasy o określonym typie i wartości.Initializes a new instance of the Claim class with the specified claim type, and value.

Claim(String, String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie Claim klasy z określonym typem, wartością i typem wartości.Initializes a new instance of the Claim class with the specified claim type, value, and value type.

Claim(String, String, String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie Claim klasy z określonym typem, wartością, typem wartości i wystawcą.Initializes a new instance of the Claim class with the specified claim type, value, value type, and issuer.

Claim(String, String, String, String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie Claim klasy z określonym typem, wartością, typem wartości, wystawcą i oryginalnym wystawcą.Initializes a new instance of the Claim class with the specified claim type, value, value type, issuer, and original issuer.

Claim(String, String, String, String, String, ClaimsIdentity)

Inicjuje nowe wystąpienie Claim klasy z określonym typem, wartością, typem wartości, wystawcą, oryginalnym wystawcy i podmiotem.Initializes a new instance of the Claim class with the specified claim type, value, value type, issuer, original issuer and subject.

Claim(BinaryReader)

Inicjuje wystąpienie Claim z określonym BinaryReader .Initializes an instance of Claim with the specified BinaryReader.

public:
 Claim(System::IO::BinaryReader ^ reader);
public Claim (System.IO.BinaryReader reader);
new System.Security.Claims.Claim : System.IO.BinaryReader -> System.Security.Claims.Claim
Public Sub New (reader As BinaryReader)

Parametry

reader
BinaryReader

BinaryReaderWskazuje na Claim .A BinaryReader pointing to a Claim.

Wyjątki

reader to null.reader is null.

Uwagi

Zwykle czytnik jest konstruowany z bajtów zwróconych z WriteTo .Normally, the reader is constructed from the bytes returned from WriteTo.

Dotyczy

Claim(Claim)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy Claim.Initializes a new instance of the Claim class.

protected:
 Claim(System::Security::Claims::Claim ^ other);
protected Claim (System.Security.Claims.Claim other);
new System.Security.Claims.Claim : System.Security.Claims.Claim -> System.Security.Claims.Claim
Protected Sub New (other As Claim)

Parametry

other
Claim

Zabezpieczenia.The security claim.

Wyjątki

other to null.other is null.

Uwagi

Subject jest ustawiony na null .Subject is set to null.

Dotyczy

Claim(BinaryReader, ClaimsIdentity)

Inicjuje nowe wystąpienie Claim klasy z określonym czytnikiem i tematem.Initializes a new instance of the Claim class with the specified reader and subject.

public:
 Claim(System::IO::BinaryReader ^ reader, System::Security::Claims::ClaimsIdentity ^ subject);
public Claim (System.IO.BinaryReader reader, System.Security.Claims.ClaimsIdentity subject);
public Claim (System.IO.BinaryReader reader, System.Security.Claims.ClaimsIdentity? subject);
new System.Security.Claims.Claim : System.IO.BinaryReader * System.Security.Claims.ClaimsIdentity -> System.Security.Claims.Claim
Public Sub New (reader As BinaryReader, subject As ClaimsIdentity)

Parametry

reader
BinaryReader

Czytnik binarny.The binary reader.

subject
ClaimsIdentity

Podmiot opisany w tym temacie.The subject that this claim describes.

Wyjątki

reader to null.reader is null.

Dotyczy

Claim(Claim, ClaimsIdentity)

Inicjuje nowe wystąpienie Claim klasy z określonym zastrzeżeniem zabezpieczeń i tematem.Initializes a new instance of the Claim class with the specified security claim and subject.

protected:
 Claim(System::Security::Claims::Claim ^ other, System::Security::Claims::ClaimsIdentity ^ subject);
protected Claim (System.Security.Claims.Claim other, System.Security.Claims.ClaimsIdentity subject);
protected Claim (System.Security.Claims.Claim other, System.Security.Claims.ClaimsIdentity? subject);
new System.Security.Claims.Claim : System.Security.Claims.Claim * System.Security.Claims.ClaimsIdentity -> System.Security.Claims.Claim
Protected Sub New (other As Claim, subject As ClaimsIdentity)

Parametry

other
Claim

Zabezpieczenia.The security claim.

subject
ClaimsIdentity

Podmiot opisany w tym temacie.The subject that this claim describes.

Wyjątki

other to null.other is null.

Uwagi

Subject jest ustawiony na subject .Subject is set to subject.

Dotyczy

Claim(String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie Claim klasy o określonym typie i wartości.Initializes a new instance of the Claim class with the specified claim type, and value.

public:
 Claim(System::String ^ type, System::String ^ value);
public Claim (string type, string value);
new System.Security.Claims.Claim : string * string -> System.Security.Claims.Claim
Public Sub New (type As String, value As String)

Parametry

type
String

Typ zgłoszenia.The claim type.

value
String

Wartość żądania.The claim value.

Wyjątki

type lub value jest null .type or value is null.

Uwagi

Właściwość Subject ma ustawioną wartość null.The Subject property is set to null. IssuerWłaściwości i OriginalIssuer są ustawione na DefaultIssuer .The Issuer and OriginalIssuer properties are set to DefaultIssuer. Właściwość ValueType ma ustawioną wartość ClaimValueTypes.StringThe ValueType property is set to ClaimValueTypes.String

Zobacz też

Dotyczy

Claim(String, String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie Claim klasy z określonym typem, wartością i typem wartości.Initializes a new instance of the Claim class with the specified claim type, value, and value type.

public:
 Claim(System::String ^ type, System::String ^ value, System::String ^ valueType);
public Claim (string type, string value, string valueType);
public Claim (string type, string value, string? valueType);
new System.Security.Claims.Claim : string * string * string -> System.Security.Claims.Claim
Public Sub New (type As String, value As String, valueType As String)

Parametry

type
String

Typ zgłoszenia.The claim type.

value
String

Wartość żądania.The claim value.

valueType
String

Typ wartości typu "Claim".The claim value type. Jeśli ten parametr jest null , String jest używany.If this parameter is null, then String is used.

Wyjątki

type lub value jest null .type or value is null.

Uwagi

Właściwość Subject ma ustawioną wartość null.The Subject property is set to null. IssuerWłaściwości i OriginalIssuer są ustawione na DefaultIssuer .The Issuer and OriginalIssuer properties are set to DefaultIssuer.

Zobacz też

Dotyczy

Claim(String, String, String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie Claim klasy z określonym typem, wartością, typem wartości i wystawcą.Initializes a new instance of the Claim class with the specified claim type, value, value type, and issuer.

public:
 Claim(System::String ^ type, System::String ^ value, System::String ^ valueType, System::String ^ issuer);
public Claim (string type, string value, string valueType, string issuer);
public Claim (string type, string value, string? valueType, string? issuer);
new System.Security.Claims.Claim : string * string * string * string -> System.Security.Claims.Claim
Public Sub New (type As String, value As String, valueType As String, issuer As String)

Parametry

type
String

Typ zgłoszenia.The claim type.

value
String

Wartość żądania.The claim value.

valueType
String

Typ wartości typu "Claim".The claim value type. Jeśli ten parametr jest null , String jest używany.If this parameter is null, then String is used.

issuer
String

Wystawca roszczeń.The claim issuer. Jeśli ten parametr jest pusty lub null DefaultIssuer jest używany.If this parameter is empty or null, then DefaultIssuer is used.

Wyjątki

type lub value jest null .type or value is null.

Uwagi

Właściwość Subject ma ustawioną wartość null.The Subject property is set to null. OriginalIssuerWłaściwość jest ustawiana zgodnie z wartością issuer parametru.The OriginalIssuer property is set according to the value of the issuer parameter.

Zobacz też

Dotyczy

Claim(String, String, String, String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie Claim klasy z określonym typem, wartością, typem wartości, wystawcą i oryginalnym wystawcą.Initializes a new instance of the Claim class with the specified claim type, value, value type, issuer, and original issuer.

public:
 Claim(System::String ^ type, System::String ^ value, System::String ^ valueType, System::String ^ issuer, System::String ^ originalIssuer);
public Claim (string type, string value, string valueType, string issuer, string originalIssuer);
public Claim (string type, string value, string? valueType, string? issuer, string? originalIssuer);
new System.Security.Claims.Claim : string * string * string * string * string -> System.Security.Claims.Claim
Public Sub New (type As String, value As String, valueType As String, issuer As String, originalIssuer As String)

Parametry

type
String

Typ zgłoszenia.The claim type.

value
String

Wartość żądania.The claim value.

valueType
String

Typ wartości typu "Claim".The claim value type. Jeśli ten parametr jest null , String jest używany.If this parameter is null, then String is used.

issuer
String

Wystawca roszczeń.The claim issuer. Jeśli ten parametr jest pusty lub null DefaultIssuer jest używany.If this parameter is empty or null, then DefaultIssuer is used.

originalIssuer
String

Pierwotny wystawca tego żądania.The original issuer of the claim. Jeśli ten parametr jest pusty lub null , OriginalIssuer Właściwość jest ustawiona na wartość Issuer właściwości.If this parameter is empty or null, then the OriginalIssuer property is set to the value of the Issuer property.

Wyjątki

type lub value jest null .type or value is null.

Uwagi

Właściwość Subject ma ustawioną wartość null.The Subject property is set to null.

Zobacz też

Dotyczy

Claim(String, String, String, String, String, ClaimsIdentity)

Inicjuje nowe wystąpienie Claim klasy z określonym typem, wartością, typem wartości, wystawcą, oryginalnym wystawcy i podmiotem.Initializes a new instance of the Claim class with the specified claim type, value, value type, issuer, original issuer and subject.

public:
 Claim(System::String ^ type, System::String ^ value, System::String ^ valueType, System::String ^ issuer, System::String ^ originalIssuer, System::Security::Claims::ClaimsIdentity ^ subject);
public Claim (string type, string value, string valueType, string issuer, string originalIssuer, System.Security.Claims.ClaimsIdentity subject);
public Claim (string type, string value, string? valueType, string? issuer, string? originalIssuer, System.Security.Claims.ClaimsIdentity? subject);
new System.Security.Claims.Claim : string * string * string * string * string * System.Security.Claims.ClaimsIdentity -> System.Security.Claims.Claim
Public Sub New (type As String, value As String, valueType As String, issuer As String, originalIssuer As String, subject As ClaimsIdentity)

Parametry

type
String

Typ zgłoszenia.The claim type.

value
String

Wartość żądania.The claim value.

valueType
String

Typ wartości typu "Claim".The claim value type. Jeśli ten parametr jest null , String jest używany.If this parameter is null, then String is used.

issuer
String

Wystawca roszczeń.The claim issuer. Jeśli ten parametr jest pusty lub null DefaultIssuer jest używany.If this parameter is empty or null, then DefaultIssuer is used.

originalIssuer
String

Pierwotny wystawca tego żądania.The original issuer of the claim. Jeśli ten parametr jest pusty lub null , OriginalIssuer Właściwość jest ustawiona na wartość Issuer właściwości.If this parameter is empty or null, then the OriginalIssuer property is set to the value of the Issuer property.

subject
ClaimsIdentity

Podmiot opisany w tym temacie.The subject that this claim describes.

Wyjątki

type lub value jest null .type or value is null.

Zobacz też

Dotyczy