Claim.Issuer Właściwość

Definicja

Pobiera wystawcę tego żądania.Gets the issuer of the claim.

public:
 property System::String ^ Issuer { System::String ^ get(); };
public string Issuer { get; }
member this.Issuer : string
Public ReadOnly Property Issuer As String

Wartość właściwości

String

Nazwa odwołująca się do wystawcy tego żądania.A name that refers to the issuer of the claim.

Uwagi

Wartość Issuer właściwości jest nazwą pobieraną z listy dobrze znanych wystawców obsługiwanych przez rejestr nazw wystawcy.The value of the Issuer property is a name that is taken from a list of well-known issuers maintained by the issuer name registry. Nazwa wystawcy rejestru jest wystąpieniem klasy, która pochodzi od IssuerNameRegistry klasy.The issuer name registry is an instance of a class that derives from the IssuerNameRegistry class. Nazwa wystawcy rejestru kojarzy nazwę (nazwę wystawcy) z materiałem kryptograficznym, który jest wymagany do zweryfikowania podpisów tokenów tworzonych przez wystawcę; na przykład certyfikat X. 509.The issuer name registry associates a mnemonic name (the issuer name) with the cryptographic material that is needed to verify signatures of tokens produced by the issuer; for example, an X.509 certificate.

Dotyczy

Zobacz też