Claim.Issuer Właściwość

Definicja

Pobiera wystawcę oświadczenia.

public:
 property System::String ^ Issuer { System::String ^ get(); };
public string Issuer { get; }
member this.Issuer : string
Public ReadOnly Property Issuer As String

Wartość właściwości

String

Nazwa odwołująca się do wystawcy oświadczenia.

Uwagi

Wartość Issuer właściwości jest nazwą pobraną z listy dobrze znanych wystawców obsługiwanych przez rejestr nazw wystawców. Rejestr nazw wystawców jest wystąpieniem klasy pochodzącej IssuerNameRegistry z klasy . Rejestr nazw wystawców kojarzy nazwę mnemonic (nazwę wystawcy) z materiałem kryptograficznym wymaganym do zweryfikowania podpisów tokenów generowanych przez wystawcę; na przykład certyfikat X.509.

Dotyczy

Zobacz też