ClaimTypes.GivenName Pole

Definicja

Identyfikator URI oświadczenia, który określa daną nazwę jednostki , http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname.

public: System::String ^ GivenName;
public const string GivenName;
val mutable GivenName : string
Public Const GivenName As String 

Wartość pola

String

Dotyczy