CodeAccessPermission.Equals(Object) Metoda

Definicja

Określa, czy określony CodeAccessPermission obiekt jest równy bieżącemu CodeAccessPermission .Determines whether the specified CodeAccessPermission object is equal to the current CodeAccessPermission.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object obj);
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public override bool Equals (object obj);
override this.Equals : obj -> bool
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

CodeAccessPermissionObiekt, który ma zostać porównany z bieżącym CodeAccessPermission .The CodeAccessPermission object to compare with the current CodeAccessPermission.

Zwraca

Boolean

true Jeśli określony CodeAccessPermission obiekt jest równy bieżącemu CodeAccessPermission ; w przeciwnym razie, false .true if the specified CodeAccessPermission object is equal to the current CodeAccessPermission; otherwise, false.

Atrybuty

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Equals.For more information, see Equals.

Dotyczy