CodeAccessPermission.Equals(Object) Metoda

Definicja

Określa, czy określony obiekt CodeAccessPermission jest równy bieżącemu CodeAccessPermission.Determines whether the specified CodeAccessPermission object is equal to the current CodeAccessPermission.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object obj);
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public override bool Equals (object obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

Obiekt CodeAccessPermission do porównania z bieżącym CodeAccessPermission.The CodeAccessPermission object to compare with the current CodeAccessPermission.

Zwraca

true, jeśli określony obiekt CodeAccessPermission jest równy bieżącemu CodeAccessPermission; w przeciwnym razie false.true if the specified CodeAccessPermission object is equal to the current CodeAccessPermission; otherwise, false.

Atrybuty

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Equals.For more information, see Equals.

Dotyczy