CodeAccessPermission.GetHashCode Metoda

Definicja

Pobiera kod skrótu dla obiektu CodeAccessPermission, który jest odpowiedni do użycia w algorytmach wyznaczania wartości skrótu i struktur danych, takich jak tabela skrótów.Gets a hash code for the CodeAccessPermission object that is suitable for use in hashing algorithms and data structures such as a hash table.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Zwraca

Kod skrótu dla bieżącego obiektu CodeAccessPermission.A hash code for the current CodeAccessPermission object.

Atrybuty

Uwagi

Kod skrótu dla dwóch wystąpień tego samego uprawnienia może być inny, dlatego nie należy używać kodu skrótu do porównywania dwóch CodeAccessPermission obiektów.The hash code for two instances of the same permission might be different, hence a hash code should not be used to compare two CodeAccessPermission objects.

Dotyczy