CngKeyBlobFormat(String) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie CngKeyBlobFormat klasy przy użyciu określonego formatu.Initializes a new instance of the CngKeyBlobFormat class by using the specified format.

public:
 CngKeyBlobFormat(System::String ^ format);
public CngKeyBlobFormat (string format);
new System.Security.Cryptography.CngKeyBlobFormat : string -> System.Security.Cryptography.CngKeyBlobFormat
Public Sub New (format As String)

Parametry

format
String

Format obiektu BLOB klucza do zainicjowania.The key BLOB format to initialize.

Wyjątki

formatParametr ma wartość null .The format parameter is null.

formatDługość parametru wynosi 0 (zero).The format parameter length is 0 (zero).

Uwagi

Głównym celem tego konstruktora jest dostarczenie metody tworzenia CngKeyBlobFormat obiektów dla typów formatów, które nie są reprezentowane przez właściwości statyczne CngKeyBlobFormat klasy.The primary purpose of this constructor is to provide a method for creating CngKeyBlobFormat objects for format types that are not represented by the static properties of the CngKeyBlobFormat class. Ta pojemność umożliwia korzystanie .NET Framework.NET Framework z przyszłych wersji, dodatków Service Pack i deweloperów innych firm w celu dodawania nowych formatów kluczowych obiektów blob, do których można uzyskiwać dostęp podobnie jak w przypadku formatów obiektów blob, które są obecnie dostępne.This capacity allows future .NET Framework.NET Framework releases, service packs, and third-party developers to add new key BLOB formats, which can be accessed just like the key BLOB formats that are currently available.

Dotyczy