HashAlgorithm.CanReuseTransform Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżące przekształcenie może być ponownie używane.Gets a value indicating whether the current transform can be reused.

public:
 virtual property bool CanReuseTransform { bool get(); };
public virtual bool CanReuseTransform { get; }
member this.CanReuseTransform : bool
Public Overridable ReadOnly Property CanReuseTransform As Boolean

Wartość właściwości

Zawsze wartość true.Always true.

Implementuje

Dotyczy