HashAlgorithm.Clear HashAlgorithm.Clear HashAlgorithm.Clear HashAlgorithm.Clear Method

Definicja

Zwalnia wszystkie zasoby używane przez HashAlgorithm klasę.Releases all resources used by the HashAlgorithm class.

public:
 void Clear();
public void Clear ();
member this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Uwagi

Ta metoda jest prostym wywołaniem IDisposable.Dispose metody.This method is a simple call to the IDisposable.Dispose method.

Wywołanie Dispose zezwala na przydzielenie zasobów używanych HashAlgorithm przez klasę do innych celów.Calling Dispose allows the resources used by the HashAlgorithm class to be reallocated for other purposes. Aby uzyskać więcej informacji Disposena temat, zobacz Oczyszczanie zasobów niezarządzanych.For more information about Dispose, see Cleaning Up Unmanaged Resources.

Dotyczy