HashAlgorithm.Clear Metoda

Definicja

Zwalnia wszystkie zasoby używane przez klasę HashAlgorithm.Releases all resources used by the HashAlgorithm class.

public:
 void Clear();
public void Clear ();
member this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Uwagi

Ta metoda jest prostym wywołaniem metody IDisposable.Dispose.This method is a simple call to the IDisposable.Dispose method.

Wywołanie Dispose pozwala na przydzielenie zasobów używanych przez klasę HashAlgorithm do innych celów.Calling Dispose allows the resources used by the HashAlgorithm class to be reallocated for other purposes. Aby uzyskać więcej informacji na temat Dispose, zobacz Oczyszczanie zasobów niezarządzanych.For more information about Dispose, see Cleaning Up Unmanaged Resources.

Dotyczy