HashAlgorithm.HashSize Właściwość

Definicja

Pobiera rozmiar obliczanego kodu skrótu w bitach.Gets the size, in bits, of the computed hash code.

public:
 virtual property int HashSize { int get(); };
public virtual int HashSize { get; }
member this.HashSize : int
Public Overridable ReadOnly Property HashSize As Integer

Wartość właściwości

Rozmiar obliczanego kodu skrótu w bitach.The size, in bits, of the computed hash code.

Dotyczy