HashAlgorithm.HashSizeValue Pole

Definicja

Przedstawia rozmiar obliczanego kodu skrótu w bitach.Represents the size, in bits, of the computed hash code.

protected: int HashSizeValue;
protected int HashSizeValue;
val mutable HashSizeValue : int
Protected HashSizeValue As Integer 

Wartość pola

Uwagi

Algorytm skrótu określa rozmiar kodu skrótu.The hash algorithm specifies the size of the hash code. Na przykład SHA1 używa rozmiaru skrótu 160 bitów.For example, SHA1 uses a hash size of 160 bits.

Dostęp do tego pola uzyskuje się za pomocą właściwości HashSize.This field is accessed through the HashSize property.

Dotyczy