HashAlgorithm.Initialize HashAlgorithm.Initialize HashAlgorithm.Initialize HashAlgorithm.Initialize Method

Definicja

Inicjuje implementację HashAlgorithm klasy.Initializes an implementation of the HashAlgorithm class.

public:
 abstract void Initialize();
public abstract void Initialize ();
abstract member Initialize : unit -> unit
Public MustOverride Sub Initialize ()

Dotyczy