HashAlgorithm.Initialize Metoda

Definicja

Resetuje algorytm wyznaczania wartości skrótu do stanu początkowego.Resets the hash algorithm to its initial state.

public:
 abstract void Initialize();
public abstract void Initialize ();
abstract member Initialize : unit -> unit
Public MustOverride Sub Initialize ()

Dotyczy