HashAlgorithm.OutputBlockSize Właściwość

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, pobiera rozmiar bloku wyjściowego.When overridden in a derived class, gets the output block size.

public:
 virtual property int OutputBlockSize { int get(); };
public virtual int OutputBlockSize { get; }
member this.OutputBlockSize : int
Public Overridable ReadOnly Property OutputBlockSize As Integer

Wartość właściwości

Rozmiar bloku danych wyjściowych.The output block size.

Implementuje

Uwagi

O ile nie zostanie zastąpiona, ta właściwość zwraca wartość 1.Unless overridden, this property returns the value 1.

Dotyczy