HashAlgorithm Klasa

Definicja

Reprezentuje klasę bazową, z której wszystkie implementacje algorytmów wyznaczania wartości skrótu muszą być pochodnymi.Represents the base class from which all implementations of cryptographic hash algorithms must derive.

public ref class HashAlgorithm abstract : IDisposable, System::Security::Cryptography::ICryptoTransform
public ref class HashAlgorithm abstract : IDisposable
public ref class HashAlgorithm abstract : System::Security::Cryptography::ICryptoTransform
public abstract class HashAlgorithm : IDisposable, System.Security.Cryptography.ICryptoTransform
public abstract class HashAlgorithm : IDisposable
public abstract class HashAlgorithm : System.Security.Cryptography.ICryptoTransform
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public abstract class HashAlgorithm : System.Security.Cryptography.ICryptoTransform
type HashAlgorithm = class
  interface IDisposable
  interface ICryptoTransform
type HashAlgorithm = class
  interface IDisposable
type HashAlgorithm = class
  interface ICryptoTransform
  interface IDisposable
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type HashAlgorithm = class
  interface ICryptoTransform
  interface IDisposable
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type HashAlgorithm = class
  interface IDisposable
  interface ICryptoTransform
Public MustInherit Class HashAlgorithm
Implements ICryptoTransform, IDisposable
Public MustInherit Class HashAlgorithm
Implements IDisposable
Public MustInherit Class HashAlgorithm
Implements ICryptoTransform
Dziedziczenie
HashAlgorithm
Pochodne
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład kodu oblicza SHA1CryptoServiceProvider skrót tablicy.The following code example computes the SHA1CryptoServiceProvider hash for an array. W tym przykładzie przyjęto założenie, że istnieje wstępnie zdefiniowana tablica bajtów dataArray[] .This example assumes that there is a predefined byte array dataArray[]. SHA1CryptoServiceProvider jest klasą pochodną klasy HashAlgorithm .SHA1CryptoServiceProvider is a derived class of HashAlgorithm.

HashAlgorithm^ sha = SHA256::Create();
array<Byte>^ result = sha->ComputeHash( dataArray );
HashAlgorithm sha = SHA256.Create();
byte[] result = sha.ComputeHash(dataArray);
Dim sha As SHA256 = SHA256.Create()
Dim result As Byte() = sha.ComputeHash(dataArray)

Uwagi

Funkcje mieszania są podstawowe dla nowoczesnego kryptografii.Hash functions are fundamental to modern cryptography. Te funkcje mapują ciągi binarne o dowolnej długości na małe binarne ciągi o stałej długości, znane jako wartości skrótu.These functions map binary strings of an arbitrary length to small binary strings of a fixed length, known as hash values. Funkcja skrótu kryptograficznego ma właściwość, której nie można obliczyć, aby znaleźć dwie odrębne dane wejściowe, które mieszają się z tą samą wartością.A cryptographic hash function has the property that it is computationally infeasible to find two distinct inputs that hash to the same value. Funkcje mieszania są często używane w przypadku podpisów cyfrowych i integralności danych.Hash functions are commonly used with digital signatures and for data integrity.

Skrót jest używany jako unikatowa wartość stałego rozmiaru reprezentująca dużą ilość danych.The hash is used as a unique value of fixed size representing a large amount of data. Wartości skrótów dwóch zestawów danych powinny być takie same, jeśli odpowiadające im dane również są zgodne.Hashes of two sets of data should match if the corresponding data also matches. Niewielkie zmiany w danych powodują duże nieprzewidywalne zmiany w skrócie.Small changes to the data result in large unpredictable changes in the hash.

Ze względu na kolizje problemów z algorytmem SHA1 firma Microsoft zaleca model zabezpieczeń oparty na SHA256 lub lepszy.Due to collision problems with SHA1, Microsoft recommends a security model based on SHA256 or better.

Uwagi dotyczące implementowania

W przypadku dziedziczenia z HashAlgorithm klasy należy przesłonić następujące elementy członkowskie: HashCore(Byte[], Int32, Int32) i HashFinal() .When you inherit from the HashAlgorithm class, you must override the following members: HashCore(Byte[], Int32, Int32) and HashFinal().

Konstruktory

HashAlgorithm()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy HashAlgorithm.Initializes a new instance of the HashAlgorithm class.

Pola

HashSizeValue

Przedstawia rozmiar obliczanego kodu skrótu w bitach.Represents the size, in bits, of the computed hash code.

HashValue

Reprezentuje wartość obliczanego kodu skrótu.Represents the value of the computed hash code.

State

Reprezentuje stan obliczeń skrótu.Represents the state of the hash computation.

Właściwości

CanReuseTransform

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżące przekształcenie może być ponownie używane.Gets a value indicating whether the current transform can be reused.

CanTransformMultipleBlocks

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, pobiera wartość wskazującą, czy można przekształcać wiele bloków.When overridden in a derived class, gets a value indicating whether multiple blocks can be transformed.

Hash

Pobiera wartość obliczanego kodu skrótu.Gets the value of the computed hash code.

HashSize

Pobiera rozmiar obliczanego kodu skrótu w bitach.Gets the size, in bits, of the computed hash code.

InputBlockSize

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, pobiera rozmiar bloku danych wejściowych.When overridden in a derived class, gets the input block size.

OutputBlockSize

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, pobiera rozmiar bloku wyjściowego.When overridden in a derived class, gets the output block size.

Metody

Clear()

Zwalnia wszystkie zasoby używane przez HashAlgorithm klasę.Releases all resources used by the HashAlgorithm class.

ComputeHash(Byte[])

Oblicza wartość skrótu dla określonej tablicy bajtów.Computes the hash value for the specified byte array.

ComputeHash(Byte[], Int32, Int32)

Oblicza wartość skrótu dla określonego regionu określonej tablicy bajtów.Computes the hash value for the specified region of the specified byte array.

ComputeHash(Stream)

Oblicza wartość skrótu dla określonego Stream obiektu.Computes the hash value for the specified Stream object.

ComputeHashAsync(Stream, CancellationToken)

Asynchronicznie oblicza wartość skrótu dla określonego Stream obiektu.Asynchronously computes the hash value for the specified Stream object.

Create()

Tworzy wystąpienie domyślnej implementacji algorytmu wyznaczania wartości skrótu.Creates an instance of the default implementation of a hash algorithm.

Create(String)

Tworzy wystąpienie określonej implementacji algorytmu wyznaczania wartości skrótu.Creates an instance of the specified implementation of a hash algorithm.

Dispose()

Zwalnia wszystkie zasoby używane przez bieżące wystąpienie klasy HashAlgorithm.Releases all resources used by the current instance of the HashAlgorithm class.

Dispose(Boolean)

Zwalnia zasoby niezarządzane używane przez element HashAlgorithm i opcjonalnie zwalnia zasoby zarządzane.Releases the unmanaged resources used by the HashAlgorithm and optionally releases the managed resources.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
HashCore(Byte[], Int32, Int32)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, kieruje dane zapisane w obiekcie do algorytmu wyznaczania wartości skrótu na potrzeby obliczania skrótu.When overridden in a derived class, routes data written to the object into the hash algorithm for computing the hash.

HashCore(ReadOnlySpan<Byte>)

Przekierowuje dane zapisane w obiekcie do algorytmu wyznaczania wartości skrótu służącego do obliczania skrótu.Routes data written to the object into the hash algorithm for computing the hash.

HashFinal()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, kończy obliczenia skrótu po ostatnim przetwarzaniu danych przez algorytm wyznaczania wartości skrótu.When overridden in a derived class, finalizes the hash computation after the last data is processed by the cryptographic hash algorithm.

Initialize()

Resetuje algorytm wyznaczania wartości skrótu do stanu początkowego.Resets the hash algorithm to its initial state.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
TransformBlock(Byte[], Int32, Int32, Byte[], Int32)

Oblicza wartość skrótu dla określonego regionu tablicy bajtów wejściowych i kopiuje określony region tablicy bajtów wejściowych do określonego regionu tablicy bajtów wyjściowych.Computes the hash value for the specified region of the input byte array and copies the specified region of the input byte array to the specified region of the output byte array.

TransformFinalBlock(Byte[], Int32, Int32)

Oblicza wartość skrótu dla określonego regionu określonej tablicy bajtów.Computes the hash value for the specified region of the specified byte array.

TryComputeHash(ReadOnlySpan<Byte>, Span<Byte>, Int32)

Próbuje obliczyć wartość skrótu dla określonej tablicy bajtów.Attempts to compute the hash value for the specified byte array.

TryHashFinal(Span<Byte>, Int32)

Podejmuje próbę sfinalizowania obliczeń skrótu po przetworzeniu ostatnich danych przez algorytm wyznaczania wartości skrótu.Attempts to finalize the hash computation after the last data is processed by the hash algorithm.

Jawne implementacje interfejsu

IDisposable.Dispose()

Zwalnia zasoby niezarządzane używane przez element HashAlgorithm i opcjonalnie zwalnia zasoby zarządzane.Releases the unmanaged resources used by the HashAlgorithm and optionally releases the managed resources.

Dotyczy

Zobacz też