KeyedHashAlgorithm.Create Metoda

Definicja

Tworzy wystąpienie implementacji algorytmu wyznaczania wartości skrótu.Creates an instance of an implementation of a keyed hash algorithm.

Przeciążenia

Create()

Tworzy wystąpienie domyślnej implementacji algorytmu wyznaczania wartości skrótu.Creates an instance of the default implementation of a keyed hash algorithm.

Create(String)

Tworzy wystąpienie określonej implementacji algorytmu wyznaczania wartości skrótu.Creates an instance of the specified implementation of a keyed hash algorithm.

Create()

Tworzy wystąpienie domyślnej implementacji algorytmu wyznaczania wartości skrótu.Creates an instance of the default implementation of a keyed hash algorithm.

public:
 static System::Security::Cryptography::KeyedHashAlgorithm ^ Create();
public static System.Security.Cryptography.KeyedHashAlgorithm Create ();
static member Create : unit -> System.Security.Cryptography.KeyedHashAlgorithm
Public Shared Function Create () As KeyedHashAlgorithm

Zwraca

Nowe wystąpienie HMACSHA1, o ile ustawienia domyślne nie zostały zmienione.A new HMACSHA1 instance, unless the default settings have been changed.

Uwagi

Domyślnie to Przeciążenie używa HMACSHA1 implementacji algorytmu wyznaczania wartości skrótu.By default, this overload uses the HMACSHA1 implementation of a keyed hash algorithm. Jeśli chcesz określić inną implementację, Użyj przeciążenia Create(String), która umożliwia określenie nazwy algorytmu.If you want to specify a different implementation, use the Create(String) overload, which lets you specify an algorithm name, instead. System konfiguracji kryptografii definiuje domyślną implementację klasy KeyedHashAlgorithm.The cryptography configuration system defines the default implementation of the KeyedHashAlgorithm class.

Ze względu na kolizje problemów z algorytmem SHA1 firma Microsoft zaleca model zabezpieczeń oparty na SHA256 lub lepszy.Due to collision problems with SHA1, Microsoft recommends a security model based on SHA256 or better.

Zobacz też

Create(String)

Tworzy wystąpienie określonej implementacji algorytmu wyznaczania wartości skrótu.Creates an instance of the specified implementation of a keyed hash algorithm.

public:
 static System::Security::Cryptography::KeyedHashAlgorithm ^ Create(System::String ^ algName);
public static System.Security.Cryptography.KeyedHashAlgorithm Create (string algName);
static member Create : string -> System.Security.Cryptography.KeyedHashAlgorithm
Public Shared Function Create (algName As String) As KeyedHashAlgorithm

Parametry

algName
String

Implementacja algorytmu wyznaczania wartości skrótu do użycia.The keyed hash algorithm implementation to use. W poniższej tabeli przedstawiono prawidłowe wartości parametru algName i algorytmy, do których są mapowane.The following table shows the valid values for the algName parameter and the algorithms they map to.

Wartość parametruParameter value ImplementujeImplements
System.Security.Cryptography.HMACSystem.Security.Cryptography.HMAC HMACSHA1
System.Security.Cryptography.KeyedHashAlgorithmSystem.Security.Cryptography.KeyedHashAlgorithm HMACSHA1
HMACMD5HMACMD5 HMACMD5
System.Security.Cryptography.HMACMD5System.Security.Cryptography.HMACMD5 HMACMD5
HMACRIPEMD160HMACRIPEMD160 HMACRIPEMD160
System.Security.Cryptography.HMACRIPEMD160System.Security.Cryptography.HMACRIPEMD160 HMACRIPEMD160
HMACSHA1HMACSHA1 HMACSHA1
System.Security.Cryptography.HMACSHA1System.Security.Cryptography.HMACSHA1 HMACSHA1
HMACSHA256HMACSHA256 HMACSHA256
System.Security.Cryptography.HMACSHA256System.Security.Cryptography.HMACSHA256 HMACSHA256
HMACSHA384HMACSHA384 HMACSHA384
System.Security.Cryptography.HMACSHA384System.Security.Cryptography.HMACSHA384 HMACSHA384
HMACSHA512HMACSHA512 HMACSHA512
System.Security.Cryptography.HMACSHA512System.Security.Cryptography.HMACSHA512 HMACSHA512
MACTripleDESMACTripleDES MACTripleDES
System.Security.Cryptography.MACTripleDESSystem.Security.Cryptography.MACTripleDES MACTripleDES

Zwraca

Nowe wystąpienie określonego algorytmu wyznaczania wartości skrótu.A new instance of the specified keyed hash algorithm.

Uwagi

Ta metoda obsługuje wiele algorytmów, w tym MD5, SHA-1, SHA-256 i RIPEMD160.This method supports a number of algorithms, including MD5, SHA-1, SHA-256, and RIPEMD160. Aby uzyskać pełną listę, zobacz obsługiwane wartości parametru algName.For a full list, see the supported values for the algName parameter.

Zobacz też

Dotyczy